Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

sovapo

1. P OCL Obchodní operace v prodejně

Vítejte na stránce sovapo.wbs.cz v sekci 1. P OCL Obchodní operace v prodejně

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

OBCHODNÍ OPERACE V PRODEJNĚ

 

Obchodní operace – pracovní operace, které se uskutečňují v prodejně.

Cílem MO operace je dokonale připravit prodej zboží včetně vlastního prodeje.

Výsledek těchto činností je zhodnocen v konečném prodeji zboží, tj. v uspokojení spotřebitelské poptávky.

Jde o tyto činnosti:

 1. nákup zboží
 2. příjem zboží
 3. skladování zboží
 4. příprava zboží k prodeji
 5. prodej zboží
 6. ostatní související operace.

 

NÁKUP ZBOŽÍ

 

Účelný nákup je podmínkou úspěšného prodeje. Aby prodejna mohla po všech stránkách plynule uspokojovat potřeby a požadavky spotřebitelů, musí udržovat nutné zásoby zboží v požadované struktuře, množství, jakosti i čase.

Pravidla správně prováděného nákupu zboží:

 1. systematicky a pravidelně sledovat pohyb zásob v prodejně nejen v celku, v jednotlivých sortimentních skupinách, ale i podle jednotlivých položek a druhů
 2. soustavně sledovat vývoj situace na trhu a v konkrétní činnosti se řídit všeobecně platnými normami a zásadami zakotvenými v právních předpisech
 3. sledovat výsledky výzkumu spotřebitelské poptávky, evidovat neuspokojené požadavky zákazníků a promítat je do objednávek
 4. dodržovat termíny pro včasné předkládaní a zodpovědné vypracování objednávek.

 

PŘÍPRAVA K NÁKUPU ZBOŽÍ

Je dílčí operace nákupu zboží, je součástí objednacího styku mezi prodejnou a jejími dodavateli. Cílem je včasné krytí ______________ prodejny dodávkou zboží.

Výchozími informacemi jsou:

 • stav _________ zboží
 • záznamy o spotřebitelské poptávce
 • předpokládaný maloobchodní obrat, cyklus dodávek, sezonní vlivy.

Jedná se o důležitou činnost, protože příprava na nákup je podkladem pro zajištění takového množství zboží, které musí odpovídat svou strukturou i kvalitou poptávce v daném místě i čase.

Základem přípravy je:

 • zjištění skutečného stavu zásob v prodejně
 • vyhodnocení poptávky po stávajícím i novém zboží
 • porovnání skutečnosti srovnatelného období a odhadu spotřeby jednotlivých druhů zboží
 • záznam o potřebě nákupu zboží.

 

SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉ POPTÁVKY

Proces nákupu zboží začíná sledováním spotřebitelské poptávky v určitém období, pokračuje výběrem zboží, které by této poptávce odpovídalo, a končí objednávkou zboží.

Spotřebitelská poptávka vyjadřuje požadavky obyvatelstva po zboží a službách.

Znalost spotřebitelské poptávky je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro správné sestavení objednávky. Její vývoj se sleduje podle druhů prodaného zboží, podle neuspokojených požadavků spotřebitelů, i podle jejich zvláštních přání týkajících se úpravy a kvality zboží.

Z obecného hlediska proto můžeme rozeznávat poptávku:

 • uspokojenou
 • neuspokojenou
 • vznikající.

Neznalost spotřebitelské poptávky může být příčinou, že objednané zboží nemusí odpovídat potřebám zákazníků a následkem toho vzniknou problémy s neprodejnými druhy zboží.

Cílem sledování spotřebitelské poptávky je zjistit současný ____ i očekávaný ______ poptávky v určitém sortimentu zboží.

Výzkum spotřebitelské poptávky:

Rozumíme souhrn metod a forem, kterými prodejny /obchodní podniky/ zjišťují poptávku obyvatelstva po zboží a službách.

Na úroveň spotřebitelské poptávky působí:

 • úroveň příjmů obyvatelstva
 • sociální skladba obyvatelstva
 • celková národohospodářská situace
 • rozsah a úroveň nabídky
 • úroveň cen
 • další prvky, např. móda.

Mezi nejčastější metody průzkumu poptávky patří:

 1. výzkumy prováděné přímo v terénu, tzv. primární výzkumy prováděné tazateli
 2. dotazovací metody ústní nebo písemné /např. __________/
 3. pozorovací metody, které spočívají v pozorování chování a reakce zákazníka /např. kamerou/
 4. druhotné /nepřímé/ výzkumy, které čerpají např. z údajů statistiky prodejen
 5. psychologické a sociologické výzkumy
 6. matematicko-statistické výzkumy.

Pro přehled o vývoji poptávky si vede prodejna jednak deník pro výzkum, jednak seznam nedostatkových druhů zboží. Tyto deníky a seznamy jsou považovány za důležitý způsob zjišťování spotřebitelské poptávky, protože zachycují, proč nebyla poptávka uspokojena a zároveň odhalují i příčiny jejich výkyvů.

V prodejně se většinou vzhledem k jejím podmínkám provádí jen primární výzkum, např. ankety /písemné i ústní/ a pozorovací metody.

Význam výzkumu spotřebitelské poptávky:

 • dává úplnou informaci o přáních a potřebách zákazníků
 • je podkladem pro optimální tvorbu objednávky
 • umožňuje, aby prodejna měla správnou skladbu zásob
 • pomáhá uskutečňovat správnou obchodní strategii /např. připravit se na změny v poptávce/
 • upozorňuje na budoucí změny v poptávce
 • je jedním z podkladů pro úspěšné řízení propagace.

 

VLASTNÍ NÁKUP A OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Nákupem zboží se zajišťuje zboží, které je určeno k dalšímu prodeji nebo zpracování.

Nakoupeným zbožím by měla prodejna uspokojit spotřebitelskou poptávku v daném místě a čase.

Účastníky nákupu jsou prodejna /__________/ a dodavatel. Dodavatelem může být výrobní nebo obchodní firma /VO/, a to podle toho, zda se jedná o:

 • přímé dodávky od výrobce
 • nepřímé dodávky z ____ /vlastní nebo cizí firmy/.

Při přípravě na nákup vychází prodejna ze stavu zásob zboží v prodejně a ze záznamu o spotřebitelské poptávce. Přihlíží se k průměrné zásobě /rozdíl mezi minimální a maximální zásobou/, pravděpodobné výši maloobchodního obratu, k časovému úseku, během něhož musí zboží vystačit k plynulému uspokojování poptávky až do další dodávky, k situaci na trhu.

Na základě těchto ukazatelů sestavuje prodejna objednávku zboží, kterou předá velkoobchodní či výrobní firmě.

Standardní pravidla říkají, že dodavatel odběratele seznámí s rozsahem vyráběného nebo dostupného sortimentu, informuje ho o vlastnostech výrobků, způsobu jejich použití, ceně a právních stránkách nákupu. Z těchto pravidel pak vychází výběr zboží a vlastní objednávka.

Způsobů, jak lze provádět výběr zboží za účelem nákupu je několik:

 1. nákup bez smyslového /např. zrakového, hmatového/ výběru – používá se u běžného zboží, jehož UH jsou všeobecně dobře známy
 2. nákup se smyslovým výběrem – používá se u zboží technicky náročnějšího, které se rychle technicky mění, u zboží, které podléhá sezónním módním vlivům, u zboží s různorodostí barev, materiálů, u kosmetiky, u zboží uměleckého
 3. nákup kombinovaný – tento způsob se používá u zboží dosud běžně nakupovaného smyslovým výběrem a u novinek, které přicházejí do obchodu např. 1 x za měsíc

Objednávky mohou být vyhotovovány:

 1. prodejnou /vedoucím nebo jiným pověřeným odpovědným pracovníkem/, a to formou:
 2. přímé písemné objednávky, kdy je objednávka sestavena podle vlastního momentálního uvážení za pomoci seznamu zboží nebo katalogu
 3. předtištěné písemné objednávky, do které se různými formami k předtištěným druhům zboží zapisuje požadované množství a jakost či jiné doplňující údaje
 4. telefonické objednávky, které se obvykle potvrzuje písemně
 5. faxové objednávky
 6. internetové objednávky
 7. na základě osobní návštěvy pověřeného pracovníka prodejny
 8. obchodním zástupcem, který společně s vedoucím prodejny
 9. vyhotoví přímou písemnou objednávku
 10. vyplní předtištěnou objednávku.
 11. prodejcem, který je současně zástupcem příslušné výrobní nebo velkoobchodní firmy

V objednávce musí být uvedeny všechny druhy zboží, po kterých je poptávka, bez ohledu na to, zda je dodavatel má či nemá na skladě. Druhy, které dodavatel nemá, se uvádějí obvykle ve zvláštním seznamu – ________. Z refektáře je pak jasně vidět, které druhy MO žádá a potřebuje a VO má přehled, který může použít při objednávání zboží ve výrobě.

V písemné objednávce musí být tyto údaje:

 1. přesná adresa _______________
 2. datum a číslo objednávky
 3. druh zboží, název zboží, určení velikosti, značky, příp. ceníkové číslo
 4. měrná obchodní jednotka /kg, ks, m. balení/
 5. cena za jednotku
 6. množství
 7. hodnota Kč celkem
 8. adresa prodejny, razítko a podpis vedoucího.

 

 

 

 

 

 

UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupní smlouvou se ___________ zavazuje dodat kupujícímu movitou věc /zboží/ a převést na něj vlastnické právo k této věci, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Dohodou o předmětu a o ceně je kupní smlouva platně uzavřena.

Dále je v kupních smlouvách účelné dodržet náležitosti, mezi které patří:

 • doba, místo a způsob předání zboží
 • okamžik, kdy na kupujícího přejde vlastnictví a nebezpečí škody
 • záruka prodávajícího za jakost zboží
 • nároky kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží /reklamační nároky/
 • doba a způsob zaplacení kupní ceny
 • sankce za porušení povinností, např. smluvní pokuty nebo možnost odstoupení od smlouvy.

Pokud tyto náležitosti nejsou uvedeny ve smlouvě, postupuje se podle ustanovení obchodního zákoníku, který mimo jiné obsahuje tato pravidla:

 1. Není-li uvedena doba dodání, je prodávající povinen bez vyzvání kupujícího dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu dodání.
 2. Je-li množství zboží dohodnuto jen přibližně, nesmí odchylka v dodávce přesáhnout 5 procent.
 3. Dnem předání je den, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat s koupeným zbožím, popř. den předání zboží prvnímu dopravci, jestliže se zboží odesílá prostřednictvím dopravce.

Kupující nabývá vlastnické právo, jakmile je mu zboží _______. Před převzetím nabývá vlastnictví k přepravovanému zboží, jakmile získá oprávnění se zásilkou nakládat, tj. převzetím dokladů k přepravovanému zboží. Přechodem vlastnictví přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Jestliže kupující neprohlédne zboží ihned při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce /tzv. zjevné vady/ jen když prokáže, že zboží mělo tyto vady již v době jeho převzetí.

Za později vzniklé vady odpovídá prodávající jen na základě písemného převzetí záruky, přičemž účinky převzetí záruky má i vyznačení délky záruční doby nebo doby trvanlivosti zboží na jeho obalu.

Reklamační nároky se řídí podle toho, zda dodáním zboží s vadami byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem. Podstatným porušením smlouvy jsou takové vady zboží, kdy je zřejmé, že kupující by o zboží neměl zájem, kdyby předpokládal možnost výskytu tak závažných vad.

Neoznámí-li kupující prodávajícímu zvolený reklamační nárok bez zbytečného odkladu, může uplatnit pouze nároky jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupní cenu je kupující povinen zaplatit při převzetí zboží. Jestliže kupujícímu zboží odesílá, může si stanovit podmínku, že zboží nebo doklady umožňující nakládání se zbožím kupující obdrží jen při zaplacení kupní ceny.

Kupující není povinen zaplatit, dokud nemá možnost si zboží prohlédnout.

Jestliže kupující z důvodů reklamace odmítá převzaté zboží, je povinen postarat se o jeho uschování. Dokud mu prodávající neuhradí přiměřené náklady, které mu uchováním zboží vznikly, je kupující oprávněn toto zboží ____________.

Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží /tzv. _________/, než určuje smlouva, a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující oprávněn zboží převzít nebo odmítnout.

Od každé objednávky zaslané dodavateli musí mít vedoucí v prodejně kopii pro kontrolu vyřízení objednávky.

 

PŘÍJEM ZBOŽÍ

 

Tedy činnosti bezprostředně se zabývající manipulací se zboží při vstupu zboží do prodejny. Z obchodního hlediska rozumíme příjmem zboží tyto dvě hlavní operace:

 • odběr zboží od dodavatele
 • kontrolu množství a jakosti odebraného zboží – přejímku zboží.

Podstatou odběru a přejímky zboží je zachytit ____________ po příchodu do prodejny a zajistit právní podklady pro hmotnou odpovědnost za dodané zboží.

Příjem zboží bude optimální a zároveň bude usnadňovat pohyb zboží v prodejně, jestliže budou splněny tyto podmínky:

 • koncentrace příjmu do jednoho místa: dodávka by měla být prováděna poblíž skladové plochy a neměla by se křížit s cestami zákazníků, aby nedocházelo ke tříštění pohybů, zpravidla se jedná o __________
 • vybavení vhodnými mechanizačními a věcnými prostředky
 • organizační zajištění: za příjem zboží je odpovědný konkrétní zaměstnanec, ke správnému zajištění příjmu patří i plán příjmu dodávek, je nutné příjem a jeho návazné činnosti plánovat.

 

ODBĚR ZBOŽÍ

Provádí se _____ při dodávce zboží do prodejny, odběratel – prodejna se při něm má přesvědčit, zda dostává takovou zásilku, která je uvedena v dodacím listu, zejména zda je zásilka zevně neporušena a zda souhlasí počet manipulačních jednotek.

Pro odběr zboží jsou určeny tyto podmínky:

 • místo odběru: rampa, sklad nebo stanice určení, např. železniční stanice, pošta
 • účast při odběru: dopravce zboží nebo dodavatel /řidič, závozník/ a vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník
 • doklad: přepravní list /_________________________________./
 • odběr musí být zaměřen na zjištění:
  • zjevné neporušenosti zásilky, neporušenosti plomby např. na železničním vagóně, na nákladním autě
  • totožnosti údajů vyznačených na přepravních obalech a v průvodních dokladech
  • odsouhlasení počtu obalu, beden, balíků apod.
  • brutto váhy a její porovnání s údaji, které jsou uvedeny na přepravních dokladech
  • neporušenosti každého obalu, kusu.

Odpovídá-li dodané zboží údajům v průvodních dokladech, potvrdí jeho odběr vedoucí prodejny na dodacím listu a předá jej zástupci dodavatele.

Vyskytnou-li se nesrovnalosti, sepíše se zápis, který podepíše též přítomný zástupce dodavatele.

 

PŘEJÍMKA

Tedy druhá fáze příjmu zboží, která následuje po odběru a vedoucí prodejny ji má uskutečnit ihned hlavně u nepotravinářského a rychle se kazícího zboží, u ostatního sortimentu nejpozději do ____dní po odběru.

Pro vlastní přejímku platí tato pravidla:

 • místo přejímky: sklad prodejny, prostor pro tento účel vymezený
 • faktura: podle které se přejímka uskutečňuje.

 

Přejímka zboží zahrnuje:

 1. Kvantitativní /__________/ přejímku, při které se porovnává skutečně dodané množství s účtovaným, uskutečňuje se ______________________________
 2. Kvalitativní /___________/ přejímku, při které dochází ke srovnání jakosti přejímaných výrobků s jakostí standardu dohodnutého mezi dodavatelem a odběratelem /nejčastěji technickou normou/, provádí se zásadně u každé dodávky.

Podle rozsahu můžeme jakostní přejímku zboží dělit na:

 • úplnou: kontrola každého jednotlivého kusu
 • neúplnou: vybírá se určitá část zboží /výběr nebo-li vzorek/
  • namátková: z různých míst dodávky vybereme dvě až tři přepravní balení
  • procentní: dohodou se stanoví konkrétní procentní podíl a výsledek se vztáhne na celou dodávku
  • statistická: zejména při velkých dodávkách
 • Sortimentní kontrolu, při které se porovnává:
 • rozsah vyřízení objednávky
 • soubornost a kompletnost dodávky /za nekompletní považujeme výrobek, jestliže chybí některé samostatně použitelná část, která měla být s výrobkem dodána a také jestliže výrobku chybí příslušenství, např. návod k použití, záruční list, náhradní díly označení velikosti apod./
 • Cenovou a početní kontrolu, při které vedoucí prodejny porovnává účtované ceny s cenami uvedenými v ceníku dodávající firmy a početní kontrolu.

 

REKLAMACE VŮČI DODAVATELI

 

Podstatou přejímky zboží je odhalení případných jakostních i množstevních závad v dodávce.

Jakmile se při přejímce zjistí množstevní, kvalitativní, cenové nebo početní nesrovnalosti, uplatní vedoucí prodejny právo ______________.

Reklamace je písemné sdělení odběratele dodavateli, že dodávka zboží je vadná – s uvedením specifikace zjištěných vad.

Lhůta pro uplatnění práva reklamace z přejímky zboží je určena ve smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím. Pokud není stanovena, a vady mohly být zjištěny později, je možné uplatňovat nároky z vad nejpozději do dvou let od doby dodání zboží. U vad, na které se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba /záruka za jakost zboží po určitou dobu znamená, že zboží si v této záruční době zachová smluvené vlastnosti/. Platí, že o zjištěných vadách zboží je vedoucí prodejny povinen podat zprávu dodavateli bez zbytečného odkladu.

Na veškeré vady zjištěné při odběru i při přejímce vystavuje prodejna doklad – ____________ a vedoucí prodejny předloží věrohodný důkazní prostředek, který si zajistí tím, že:

 1. jakmile zjistí chybu v dodávce, přizve dodavatele nebo jeho zástupce
 2. při zjištění závažných chyb přeruší přejímku dodávky a přizve dodavatele nebo jeho zástupce k dokončení přejímky
 3. sepíše zápis, který podepíše – a to opět pokud je to možné za přítomnosti dodavatele
 4. odebere vzorky chybného nebo jinak narušeného zboží
 5. vadné výrobky nebo část dodávky až do vyřízení reklamace uloží odděleně.

Způsoby vyřízení reklamace

Prodejna může požadovat:

 • odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné
 • odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
 • dodání chybějícího zboží
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení peněz, a tím ______________ od sjednané smlouvy.

Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.

Ve smlouvě může být sjednána i tzv. smluvní pokuta, kterou kupující uplatňuje v případě nedodržení smluvních podmínek.  

 

SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ

 

Zboží se skladuje tak, aby byly zachovány jeho původní užitné vlastnosti, zejména jeho vzhled, barva, vůně atd. Podmínky při skladování, zejména fyzikální vlivy apod., musí odpovídat určitému druhu zboží.

 

Uskladnění zboží:

Rozumíme uložení zboží ve skladovacích prostorech prodejny, jeho označení, účelné rozmístění a obměnu a odbornou péči o ně.

Uskladnění zboží začíná převzetím zboží do skladu /hlavního nebo příručního/ nebo převzetí zboží přímo do prodejní místnosti a jeho uskladnění ve výstavních regálech a gondolách.

 

Skladovací prostory:

Základ – čistota.

Dveře a vrata musí dobře těsnit a být konstrukčně řešeny tak, aby znemožnily vnikání škodlivých živočichů. Větrací zařízení, průduchy a elektroinstalace musí být dobře utěsněné.

Okna – utěsněná, ale s možností větrání, opatřená síťovitou proti hmyzu, vhodný je modrý nátěr.

Stěny a stropy – hladké, čisté, bez spár, jednou ročně se mají bílit čerstvě hašeným vápnem, do kterého se doporučuje přidat pětiprocentní roztok _________________ proti plísním.

Podlahy – čisté, nerozbité, bez prasklin, nevhodný je beton, protože při použití mechanizace dochází k jeho prášení, nejrozšířenějším a nejvhodnějším je tzv. plast- beton, který je velmi tvrdý, stálý a dobře se ošetřuje; bez prahů a bez větších výškových rozdílů.

Mechanizace a automatizace ve skladech - pomáhá odstranit namáhavou a zdlouhavou manuální práci, umožňuje růst produktivity práce a tím i zvyšování zisku obchodní firmy.

 

Zásady skladování:

 1. Zásada _______________________ rozmístění zboží
 2. ukládáme v určených místech a podle druhů
 3. snadná kontrola
 4. Zásada _______________________ sousedství
 5. oddělují se ty druhy, které se svým fyzikálně-chemickým složením mohou vzájemně ovlivňovat, např. nikdy jablka vedle česneku, koření vedle mouky…
 6. Zásada obměňování zásob
 7. první do skladu, první ze skladu
 8. pravidelné kontroly záručních lhůt
 9. Zásada zajištění vhodných skladovacích podmínek podle druhu zboží
 10. obecně zboží skladujeme v regálech, na podložkách a na paletách, dodržujeme dostatečný odstup od stěn /___ cm/, vodovodního a teplovodního potrubí, nikdy přímo na podlaze /___ cm/.

 

Skladování obalů:

Vratné obaly v obchodě představuje poměrně velké hodnoty.

 • vratné obaly ukládáme ve skladišti obalů nebo v hlavním skladu na vyhrazeném místě odděleně od zboží
 • skladujeme tak, aby nedošlo k poškození a znehodnocení, čisto
 • skladiště obalů má být situováno co nejblíže ____________
 • obaly ukládáme na podlážky, rohože nebo palety
 • skladujeme obaly čisté, neporušené a připravené k vrácení
 • při manipulaci postupujeme s opatrností, šetrností a pečlivostí.

 

Organizace práce ve skladech:

V moderním skladu je použití výpočetní techniky nezbytností – optimalizace, racionalizace.

Pracovní operace:

 • souhrn činností vykonávaných pracovníky skladu
 • představují opakované úkony /vhodné je opatřit je předpisy/, které všichni pracovníci vykonávají stejně.

Pro usměrnění způsobu vykonávání pracovních operací slouží pracovní postupy, které se zpracovávají pro každý sklad.

Základem organizačního skladového systému jsou problémové a programové okruhy, které se většinou dále rozdělují do několika typických oblastí činností skladu, a to na pracovní postupy spojené s:

 • odběrem a přejímkou zboží
 • s uskladněním zboží
 • s tržní úpravou a jeho kompletací
 • s přípravou zboží k prodeji
 • s vyskladněním zboží do prodejní místnosti
 • s oběhem prázdných přepravních prostředků a obalů.

 

Bezpečnost při práci ve skladech – BOZP:

Obchodní organizace jsou povinny předcházet vzniků úrazů, nemocí z povolání a učinit všechna preventivní opatření, minimálně:

 1. zajistit proškolení pracovníků skladu a pravidelně ____________, zda jsou bezpečnostní předpisy dodržovány
 2. pečovat o stav technického zařízení skladů tak, aby toto zařízení nebylo příčinou úrazů
 3. zajistit pracoviště všemi prostředky na ochranu zdraví /pracovní oděv, rukavice, nářadí…/

Odpovídá vedoucí prodejny spolu s vedoucím skladu.

Také pracovníci skladů jsou v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinni:

 1. dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 2. dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti stanovené pracovními postupy
 3. nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky na pracovištích a v pracovní době, nenastupovat pod jejich vlivem do práce a dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích
 4. používat při práci ochranných zařízení a osobních ochranných prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit
 5. účastnit se školení a výcviku a podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám
 6. oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci.

Pozor na ______________.

 

PŘÍPRAVA ZBOŽÍ K PRODEJI

 

 1. Ošetření zboží před prodejem: soustavná péče, čistota.
 2. Předbalování a předvažování: zrychlení obsluhy.
 3. Úprava zboží před prodejem: kompletace, příprava pro vystavení, předvedení
 4. Vystavení zboží a jeho označování cenou: podle formy prodeje, usnadnění výběru.
 5. Doplňování zboží: nejlépe před začátkem nebo po skončení prodejní doby.

PRODEJ ZBOŽÍ

 

Předpisy o prodeji zboží:

Jestliže FO neb PO prodává zboží jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, platí kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i zvláštní ustanovení o prodeji v obchodě a ustanovení o jakosti a množství zboží.

Jakost a množství:

Prodávané zboží musí mít požadovanou, popř. právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám.

U potravin musí být vyznačeno datum _______________, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum _________________.

Připouští-li to povaha zboží, má kupující právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno a jeho činnost byla předvedena. Je-li třeba, aby při užívání zboží byla zachována zvláštní pravidla /návod/, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit.

Zboží, které má vady, které nebrání používání, musí být prodáváno jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží; kupujícího je třeba na vadu upozornit.

Používání vah:

Kontrola technického stavu vah – před prodejem i v jeho průběhu.

_____________ – nejvyšší počet kg, který je možno na váze zvážit.

Zboží pokládáme volně, bez zbytečných nárazů. Na váze se nebalí a nekrájí.

Váhy jsou umístěny na viditelném místě, nesmí být zakryty zbožím, vážíme zásadně před zákazníkem. Je-li nutné z provozních důvodů vážit mimo prodejní místnost, dáme zákazníkovi možnost, aby si mohl váhu zboží překontrolovat.

Reklamaci pro nesprávnou hmotnost zboží můžeme přijmout, dokud zákazník neopustil prodejnu. Reklamuje-li zákazník zboží, které je dodáváno balené a vážené přímo ve výrobě nebo ve velkoobchodě a nebyl-li obal poškozen, musí být zboží _______________.

Kontrolní váhy:

Ve větších prodejnách mají být na přístupném místě umístěny kontrolní váhy. Vývěska upozorní zákazníka, že si může překontrolovat hmotnost zboží. Tyto kontrolní váhy musí být úředně přezkoušeny.

Prodej v čisté hmotnosti:

Vkládá-li prodavač zboží do obalu nebo do nádoby, je povinen napřed zjistit hmotnost obalu.

Dodržování správné míry:

Veškeré prodávané metrové zboží musí být měřeno měřidly opatřenými cejchy – úřední přezkoušení měřidel platí vždy na tři roky.

Lehčí zboží, tzv. lehkou metráž, měříme půlmetry, těžkou metráž suknářskými metry. Nikdy rysky na pultech. Kontrolní metr nebo na požádání přeměřit.

 

Vlastní prodej

Nabídka zboží – působivá, má podnítit zájem o koupi.

Osobní nabídka:

Vyžaduje znalosti, umění jednat s lidmi.

Rozlišujeme:

 • doplňkovou /dodatečnou/
 • nabídku nových druhů zboží
 • ______________ nabídku

Úspěch nabídky závisí na formě jejího provedení. Mluvíme prostě, jasně, přirozeně, zřetelně a se správnou výslovností. Nezahlcujeme odbornými názvy, nevhodné je mluvit ve zdrobnělinách.

 

 

Využití propagace:

Výkladní skříně, aranžování, cenovky, vzhled a zařízení prodejny, přehlednost, výstavky, ochutnávky, předvádění, nabídky dne….

Kulturnost a odbornost obsluhy:

Ochota, zdvořilost, spolehlivost, výkonnost, solidnost, poctivost, laskavost…

Slušný pozdrav, prosím a děkuji. Individuální jednání. Nejíme a nepijeme v prodejní místnosti.

Při konfliktu – klid

Úprava a oblečení prodavačů:

Čistota oděvu i těla, kosmetika v přiměřené míře, nesmí být nalakované nehty.

V prodejnách potravin musí být chráněny vlasy vhodnou pokrývkou.

Obuv – pohodlná, pevná, zdravotně nezávadná.

 

Technika prodeje – souhrn činností zabezpečujících provozně-technický postup při organizování prodeje a vedení prodejního rozhovoru. Cílem je vytvořit optimální podmínky pro vlastní prodej zboží. Technika prodeje je závislá na sortimentu prodávaného zboží a na formě prodeje.

 

Technika prodeje v prodejně s obsluhou:

Charakteristické přímé jednání se zákazníkem. Od prodavače se očekává odbornost /samozřejmě kulturnost/, přičemž celý prodejní proces řídí a ovlivňuje.

Rozlišujeme:

 • jednoduchou prodejní techniku: při prodeji podle přesně formulované objednávky, kupující má zájem o rychlé a přesné vyřízení své objednávky
 • ____________ prodejní techniku: není-li zákazník předem rozhodnut, rozhoduje se při výběru, významná role prodavače.

Vlastní prodejní proces začíná okamžikem, kdy zákazník vstoupí do prodejny a končí jeho odchodem. Fáze:

 1. přivítání zákazníka
 2. zjištění přání zákazníka
 3. předložení a předvedení zboží
 4. odborná rada při výběru, popř. doplňková nabídka
 5. úprava zboží /namletí kávy, nasekání masa, zkrácení kalhot/
 6. vyúčtování zboží /přímo před zákazníkem, doklad o nákupu/
 7. placení
 8. převzetí peněz
 9. položení na pokladnu tak, aby se nepomíchaly s hotovostí v pokladně
 10. registrace příslušné částky
 11. vydání dokladu a vrácení drobných
 12. vložení přijaté částky do pokladny
 13. balení /rychle, pečlivě, úhledně, pevně do připraveného balícího materiálu/
 14. výdej
 15. rozloučení se zákazníkem

 

Technika prodeje při prodeji volným výběrem:

Platí již uvedené zásady, ale prodavač má spíše roli informátora, vysvětluje vlastnosti, použití i výhody zboží, když o to zákazník projeví zájem. Jakmile se zákazník za pomoci prodavače rozhodně pro určitý druh zboží, vystupuje prodavač obdobně jako prodavač v prodejně s obsluhou.

 

Technika prodeje v prodejnách se samoobsluhou:

Osobní kontakt je omezen. Pomoc starším a nemocným osobám, dětem.

Rozbije-li zákazník láhev s nápojem či jiné zboží, uklidí prodavač, nikdy zákazník, ale zákazníka doprovodíme k pokladně, kde zaplatí způsobenou škodu.

 

Práce s kontrolními pokladnami:

Kontrolní pokladny jsou důležitým nástrojem při kontrole správnosti zúčtování přijatých hotovostí, při úschově a vykazování přijatých tržeb.

Kontrolní pokladny přinášejí výhody:

 1. zákazníkům:
 2. zrychlují a usnadňují  obsluhu
 3. viditelně označují účtované částky v tzv. indikátorech
 4. vydávají tištěný doklad
 5. registrují všechny uvedené údaje na __________________
 6. sčítají registrované částky počitadly
 7. zvyšují kulturnost obsluhy
 8. prodejně:
 9. vykonávají různé registrační a kontrolní činnosti
 10. zajišťují evidenci přijatých částek
 11. odepisují prodané zboží ze skladové evidence
 12. provádějí archivaci účtenek.

Od dobré pokladní se očekává, že:

 • má základní přehled o prodávaném zboží, jeho jakosti a způsobech balení
 • umí rychle registrovat nakoupené zboží
 • vyzná se v obsluze pokladny a její běžné údržbě
 • zná formy vhodného jednání se zákazníky

Na vzhledu a jednání pokladní závisí konečný dojem zákazníka z prodejny

 

Doklady o nákupu a ceně zboží:

Zákazníci mají podle zákona nárok na řádné vyúčtování svého nákupu. Doklady o nákupu a ceně zboží musí obsahovat předepsané náležitosti, závazné pro jednotlivé druhy dokladů. Jejich význam je především v tom, že:

 • umožňují zákazníkovi reklamovat zakoupené vadné zboží
 • zaručují správnost početní stránky obsluhy a poctivost při prodeji
 • zvyšují úroveň obsluhy.

Pokladní stvrzenky:

V prodejnách je možné setkat se s různými druhy pokladních stvrzenek, nejpoužívanější jsou pokladní blok, účtenka, paragon a visačka.

Formát a předtisk bývají odlišné, ale vždy mají obsahovat:

 • _______________________________
 • _______________________________
 • _______________________________
 • _______________________________
 • _______________________________
 • _______________________________

Pokladní stvrzenka slouží zákazníkovi jako doklad o zaplacení zboží.

Pokladní blok z kontrolní pokladny v prodejně se samoobsluhou je možno považovat za pokladní stvrzenku, nikoli však za účetní doklad /nemá předepsané náležitosti/.

Účtenka může být:

 • jednoduchá: obsahuje datum prodeje, cenu za jednotlivý druh zboží, konečný součet, razítko prodeje a značku prodavače
 • rozepsaná: součástí je datum prodeje, množství, cena za jednotku, cena za celé množství jednotlivé druhu, konečný součet, razítko prodejny a značka prodavače
 • úplná: zahrnuje datum prodeje, množství a název zboží, cenu za jednotku, cenu za celé množství jednotlivého druhu, konečný součet, razítko prodejny, značku prodavače a číslo dokladu.

Paragon obsahuje datum prodeje, razítko prodejny, název zboží, množství, cenu za jednotku, konečný součet a značku prodavače.

Visačka dvojdílná /při placení konfekce/ obsahuje:

 • první díl, kde je název výrobce, velikost, katalogové číslo, cena, jakost, rok výroby, dílna, číslo normy a druh materiálu
 • druhý díl, který zahrnuje informační cenu včetně obalu, číslo prodávajícího, číslo bloku, razítko prodejny, datum prodeje, popř. popis a složení materiálu
 • dodací list obsahující název a číslo dokladu, razítko prodejny, datum prodeje, množství a název zboží, cenu za jednotku, cenu za celé množství jednotlivého druhu zboží, konečný součet a podpis prodavače.

Faktura zákazníka:

Zpravidla v prodejnách, ve kterých tržby za jednotlivé nákupy dosahují poměrně vysoké částky, např. při prodeji nábytku, dopravních prostředků, apod.

Záruční list:

Provází některé druhy nepotravinářského zboží, prodejna je doplní razítkem, podpisem a datem prodeje a takto doplněný záruční list předá zákazníkovi zároveň s pokladní stvrzenkou nebo fakturou a upozorní jej na délku záruční doby a na postup při eventuální závadě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky:

 1. Co je cílem maloobchodních operací?
 2. Co je cílem přípravy k nákupu zboží?
 3. Jaké jsou výchozí informace pro tvorbu objednávky?
 4. Co vyjadřuje spotřebitelská poptávka?
 5. Proč sledujeme spotřebitelskou poptávku?
 6. Jaké vlivy působí na spotřebitelskou poptávku?
 7. Jaké známe způsoby provádění výběru zboží za účelem nákupu?
 8. Jakými způsoby může být vyhotovována objednávka?
 9. Co je refektář?
 10. Jmenuj náležitosti objednávky.
 11. Charakterizuj kupní smlouvu.
 12. Jmenuj náležitosti kupní smlouvy.
 13. Je možné nabýt vlastnictví zboží před jeho předáním?
 14. Co je aliud?
 15. Co je podstatou odběru a přejímky?
 16. Jaké jsou základní podmínky odběru zboží?
 17. Na zjištění jakých skutečností se zaměřuje odběr?
 18. V jaké lhůtě od odběru musí být uskutečněna přejímka?
 19. Charakterizuj kvantitativní přejímku.
 20. Charakterizuj kvalitativní přejímku.
 21. Jak dělíme kvalitativní přejímku podle rozsahu?
 22. Co se porovnává při sortimentní kontrole?
 23. Co je reklamace?
 24. Jaké způsoby vyřízení reklamace může prodejna požadovat?
 25. Stručně charakterizuj podobu skladovacích prostor.
 26. Jmenuj zásady skladování.
 27. Jaké jsou povinnosti organizace z hlediska BOZP?
 28. Jaké možné úkony zahrnuje příprava zboží k prodeji?
 29. Jaké datum musí být vyznačeno na potravinách?
 30. Co je váživost?
 31. Jaké druhy nabídky rozlišujeme?
 32. Jaké druhy prodejní techniky rozlišujeme při prodeji s obsluhou?
 33. Jmenuj fáze prodejního procesu.
 34. Popiš detailně fázi placení.
 35. Jaké výhody přináší používání kontrolních pokladen zákazníkovi?
 36. Jaké výhody přináší používání kontrolních pokladen prodejně?
 37. Jaké náležitosti musí mít pokladní stvrzenky?
 38. Jaké druhy účtenek rozlišujeme?
 39. Může být pokladní blok použit jako účetní doklad?
 40. V jakých případech je jako doklad o prodeji vydána zákazníkovi faktura?

 

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, mazat a jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist