Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

sovapo

1. P OCL Velkoobchod

 

V E L K O O B CH O D

 

Velkoobchod představuje důležitý článek mezi výrobou a __________, případně mezi výrobními jednotkami /je součástí sféry oběhu zboží/. Plní zejména tyto funkce a úkoly:

 • plynule zásobuje maloobchodní síť, a to i v období, kdy toto zboží není vyráběno, nebo jestliže koupěschopná poptávka podstatně převyšuje plynulou výrobu – překonává ______ ________ mezi výrobou a spotřebou
 • vyrovnává rytmus výroby s rytmem dodávek zboží do maloobchodní sítě – soustřeďuje a skladuje zásoby ve velkoobchodních skladech
 • zajišťuje serióznost dodávek a kvalitu, včetně zajištění ________ jistoty pro dodavatele
 • vykonává řadu operací, které jsou přímým pokračováním výroby zboží /zejména přesuny/
 • přetváří výrobní sortiment na sortiment ___________: soustřeďuje  zásoby od různých specializovaných výrobních podniků, kompletuje zásilky, připravuje sortiment k expedici podle požadavků prodejen a podílí se na dohotovení zboží /dozrávání banánů…/
 • podílí se na _______________ zboží.

 

Velkoobchodní sklady

 

VO sklady jako součást oběhu zboží plní řadu významných úkolů. Zboží se v nich soustřeďuje, třídí, kompletuje, provádí se dodatečná úprava /rozvažování, balení/ a připravuje se k expedici do prodejní sítě. Velkoobchod se tedy podílí na zvyšování _____________ zboží. Výrobní sortiment, který se vyznačuje jednoduchostí a velkými kvanty, se ve velkoobchodech přetváří v _________ ______________________.

 

Druhy velkoobchodních skladů:

 1. Z hlediska výstavby rozlišujeme:
 • sklady __________: jsou na ně kladeny minimální požadavky, zejména na úpravu podkladu a podlahy, a zabránění krádežím – oplocení, nejprimitivnější formou je nivelizované místo, důležitou podmínkou jsou dobré _________________
 • sklady ___________: v podstatě skladištní plochy, které jsou zastřešeny a nemají boční stěny, případně mají stěnu na návětrné straně
 • _______ sklady: mají obvodový plášť a střechu, zvláštní variantou skladů uzavřených jsou sklady speciální, např. chladírenské
 • výškové sklady: rovněž druh uzavřených skladů, výška od 8 do 12 m
 • halové sklady: jednopodlažní sklady s výškou většinou 5 až 6 m
 • etážové sklady: mají skladovou kapacitu rozdělenou do dvou nebo více podlaží
 1. Z hlediska funkce v zásobovacím systému:
 • nákupní sklady: soustřeďují příbuzné druhy zboží a vytváří z nich velké zásilky, obvykle jsou umístěny v ___________________ a uskladňují nakoupenou, zejména zemědělskou produkci, např. tyto sklady nakupují ovoce a zeleninu od místních producentů a po případné úpravě je co nejrychleji rozvážejí maloobchodníkům
 • rozdělovací a třídicí sklady: většina, rozdělují a třídí velké dodávky od výrobců a vytvářejí se vhodné zásilky pro ______________
 • sklady pro sezonní a dlouhodobé skladování
 • obchodní sklady: kromě skladování je základní funkcí i změna sortimentu
 • sklady odbytové: jsou umístěny u výroby, jde o určitou formu obchodního skladu, charakterizovanou jedním výrobcem a malým počtem určitých druhů výrobků
 • veřejné a nájemné sklady: zajišťují pro odběratele skladování zboží nebo propůjčení skladové kapacity
 • __________ sklady: charakteristické umístěním na místech velké překládky zboží, např. v přístavech, na železničních překladištích apod., základní funkcí tohoto skladu je zboží přijmout, rozdělit a poslat dál
 • konsignační sklady: odběratel je zřizuje u dodavatele, přičemž zboží je tam skladováno na účet a riziko dodavatele, odběratel má právo si zboží odebírat podle potřeby a v určitém časovém odstupu zboží platí, případně upozorňuje na potřebu rozsah skladu doplnit, tento způsob je obvyklý např. při zásobování náhradními díly, konsignační sklady udržují v ČR např. výrobci výpočetní nebo kopírovací techniky
 1. Z hlediska sortimentu:
 • sortimentní sklady: slouží pro jednu sortimentní skupinu, např. potravinářské zboží
 • univerzální sklady: dají se použít pro většinu zboží
 • _______________ sklady: jsou určeny pro část sortimentní skupiny, např. pro brambory
 1. Podle stupně mechanizace:
 • plně automatizované sklady: automatizovány jsou téměř všechny nebo všechny manipulační procesy
 • automatizované sklady: mají část pohybu zboží zajištěnu automaticky
 • vysoce automatizované sklady: sklady s progresivní technologií, s určitými prvky automatizace, kde ve všech složkách práce skladu, tj. při příjmu, při skladování a při vyskladňování, spolupracuje člověk
 • _______________ sklady: uplatňují se jednotlivé mechanizační prostředky pro práci se zbožím, tyto mechanizační prostředky však netvoří celek a řeší pouze část pohybu
 • ruční sklady: převažuje ruční manipulace.

 

Formy velkoobchodní činnosti

 • zprostředkovatelská forma: tzv. zprostředkování od stolu, zprostředkovatel neudržuje žádné zásoby, shromažďuje objednávky od svých odběratelů v maloobchodě a předává je výrobcům a jiným dodavatelům, zabezpečuje přímou zásilku zboží odběrateli, výrobce účtuje zprostředkovateli tzv. __________ cenu výrobce, zpravidla včetně přepravného, velkoobchodník účtuje maloobchodní firmě tzv. _________________________
 • zásilková forma: zasílatelé /dodavatelé/ posílají potenciálním kupcům /odběratelům/ katalogy a propagační literaturu formou přímých zásilek, dávají tak maloobchodníkům možnost vybrat si zboží podle přání a objednat je písemnou formou, zboží je zasíláno přímo do obchodů
 • regálová forma: tzv. obchodníci s regály, obchodník nebo zprostředkovatel s regály dodává do obchodu bezplatně stojany nebo regály naplněné zbožím na výstavku zboží,  velkoobchodník pravidelně navštěvuje obchody a obnovuje výstavku a doplňuje prodané druhy zboží, maloobchodník mu platí smluvní cenu za každé prodané zboží
 • samoobslužná forma: zaplať a odvez, distributoři udržují bohaté zásoby pro potřeby místních obchodníků, maloobchodníci sem přicházejí a vybírají si požadované zboží, platí za něj __________________________
 • prodejní forma: v prodejních kancelářích výrobce jsou pro návštěvníky – nákupčí vystavovány výrobky podniku, nejsou zde žádné zásoby, ale jsou zde přijímány objednávky pro zásilky ze skladů podniků
 • kompilátorská forma /kompilace – práce vzniklá sestavením různorodých prvků/: většina kompilátorů obchoduje se zemědělskými produkty a několika dalšími druhy zboží, ve svých výrobních zařízeních shromažďují zboží nakupované zpravidla od mnoha dodavatelů, balí je do krabic nebo konzervují a připravují pro dodávky do maloobchodních skladů.

 

 

Pracovní operace ve velkoobchodě

 

Pracovní operace představují souhrn činností vykonávaných pracovníky skladu, většina z nich představuje opakované úkony.

Provoz ve velkoobchodním skladu musí být organizován tak, aby celý proces skladování včetně příjmu zboží, jeho ukládání, přípravy k expedici, vlastní expedici i rozvozu zboží tvořil ucelený řetěz s přesně stanoveným programem. Při zpracování _________ a organizace provozu musí být dbáno zásady, aby celý proces skladování proběhl s nejmenšími ztrátami na zboží a s nejvyššími ___________ lidské práce.

Celý provoz velkoobchodu dělíme do tří, vzájemně se od sebe odlišujících, ale na sebe navazujících, operací:

 

a/ Nákup a příjem zboží

Nákup v logistickém pojetí řeší především tyto otázky:

 • kde nakoupit
 • jak přepravit
 • jak objednat
 • jak balit a vytvářet manipulační jednotky
 • jak dodávat
 • jak řídit pohyb zboží

Postup nákupu zboží lze charakterizovat v následujících bodech:

 1. _________________ – jaké skupiny a jaké druhy zboží potřebujeme nakoupit
 2. určení ______________________ – vodítkem je očekávaný prodej a změny výše zásob
 3. ____________ vhodných nákupních pramenů
 4. formulace _____________
 5. _____________

Dodávky zboží z výroby do velkoobchodních skladů se uskutečňují v množství, druzích zboží a způsobem stanoveným v základních podmínkách dodávky nebo dodavatelských smlouvách.

Tato operace zahrnuje tyto konkrétní pracovní činnosti:

 1. ____________ zboží:
 • z nákladního auta přistaveného zadní stranu k rampě vysokozdvižným vozíkem
 • z železničního vagónu vysokozdvižným vozíkem
 • z nákladního auta stohovacím jeřábem
 • elektrickým kladkostrojem s paletovým závěsem
 1. Odběr a přejímka:
 • při odběru je příjemce povinen zboží prohlédnou, a to v místě jeho odebírání a za přítomnosti __________________ takovým způsobem, aby mohl zjistit nesrovnalosti co do množství, sortimentu, zjevnou neporušenost nebo zjevnou neúplnost dodávky a okolnosti, které jsou rozhodující pro to, aby příjemce mohl vůči dodavateli uplatnit práva z toho pro něj vyplývající
 • zjistí-li velkoobchodní podnik při odběru výrobků nesrovnalosti co do množství, sortimentu, dále porušenosti či neúplnosti dodávky nebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen postupovat podle příslušných předpisů nebo ujednání
 • přejímka je v obchodním smyslu jedna z nejnáročnějších a nejzodpovědnějších dílčích činností velkoobchodu a je nutné věnovat jí pozornost
 1. Přesun zboží do skladu: obvykle za pomoci vysokozdvižných vozíků, které současně zboží stohují, případně ukládají do regálů.

 

b/ Skladování zboží

Obecně se uvádějí tyto způsoby skladování:

 • ruční skladování na policích, v ukládacích prostředcích
 • paletizace: skladování využívající prosté, ohradové, skříňové či speciální palety
 • paletizace: manipulační jednotkou je takové seskupení manipulovaného materiálu, které lze mechanizovaně manipulovat bez podložky
 • skladování sypkých materiálů
 • skladování tekutých materiálů
 • skladování pomocí jeřábů

Ve vnitřním obchodě přicházejí v úvahu především první dva způsoby.

Některé druhy zboží vyžadují také zvláštní klimatické podmínky zaručující dobrou kvalitu zboží, proto je nutné určité druhy zboží ukládat do klimatizovaných – chlazených prostor.

Součástí této skladové operace je i péče o kvalitu zboží, sledování záručních lhůt a přísné dodržování zásad skladování zboží.

 

c/ Prodej a expedice zboží

Touto operací rozumíme sled několika pracovních činností, které uzavírají pracovní velkoobchodní cyklus, jedná se zejména o přípravu a výdej zboží, kompletaci zakázek, expedici a kontrolu zakázek:

 • __________: provádí se tak, že se zboží a obaly odepíší na závěsném lístku a přemístí se do prostoru určeného pro výdej zboží
 • _______________: provádějí kompletační střediska, ve kterých se kompletují zásilky a doprava pro jednoho odběratele z více skladů
 • __________: přejímka zboží v expedičním prostoru, kvantitativní a kvalitativní kontrole zboží při expedici musí být věnována mimořádná pozornost, expediční činnost je zakončena nakládkou zboží na dopravní prostředky a jeho dopravou odběrateli.

 

Pracovníci velkoobchodního skladu:

 

 

VEDOUCÍ VOS

 

 

 

 

 

 

 

VEDOUCÍ PŘÍJMU

 

HLAVNÍ SKLADNÍK

 

VEDOUCÍ EXPEDICE

 

 

 

 

 

KVALITÁŘ

 

SKLADNÍK

 

EXPEDIENT

Vedoucí VOS /ředitel, majitel/:

 • odpovídá za veškerou činnost skladu
 • řídí vedoucí jednotlivých úseků
 • odpovídá za dodržování veškerých předpisů a kontroluje /BOZP, hygiena, zásady skladování/
 • požadavky: VŠ  popř. SŠ vzdělání + praxe v oboru

Vedoucí příjmu:

 • organizuje příjem zboží a odpovídá za dodávky podle kupních smluv
 • zpravidla SŠ vzdělání + praxe v oboru

Kvalitář:

 • odpovídá za kvalitativní přejímku a vyřizuje reklamace u dodavatele, popř. reklamace odběratelů
 • SŠ vzdělání + praxe v oboru

Vrchní skladník:

 • řídí práci jednotlivých skladníků a odpovídá za skladovou evidenci

Skladník:

 • odpovídá za skladování určitého sortimentu, za řádné uložení, za obměnu zásob a kontroluje jakost zboží /vyučení/

Vedoucí expedice:

 • řídí činnost expedientů, řidičů a závozníků
 • organizuje rozvoz zboží do prodejen podle objednávek /SŠ/

Expedient:

 • odpovídá za přípravu dodávky do prodejen
 • provádí výstupní kontrolu podle provodních dokladů /vyučení/

Řidiči a závozníci:

 • odpovídají za řádnou přepravu zboží do prodejen, za předání dodávky vedoucímu prodejny /podle ujednání v kupní smlouvě/

Pomocní pracovníci: pomocní dělníci ve skladu a expedici, údržbáři, uklízeči…

 

Mechanizační prostředky pro manipulaci a skladování

 

Přepravní a skladovací prostředky:

 1. Ukládací bedny a přepravky: svou velikostí, nosností a hmotností představují manipulační obaly pro _________ zpracování, jsou uzpůsobeny pro stohování a mohou vytvářet větší manipulační jednotky buď při naložení na paletu či plošinu, nebo jako stoh beden či přepravek manipulovaný speciálními vozíky
 2. Palety:
 • přepravní a skladovací prostředky uzpůsobené pro stohování a vidlicovou manipulaci
 • metoda přepravy a ukládání zboží na paletách umožňuje komplexní _____________ některých prací /ložných, dopravních, skladovacích/, zkracuje prostoje dopravních prostředků a využívá jejich kapacitu
 • naložená paleta tvoří manipulační jednotku pro přepravu i pro uložení, při vlastním skladování nabývá tato manipulační jednotka podobu skladovací jednotky
 • paleta: přepravní obal, umožňuje  manipulaci se zbožím během přepravy, dřevěná nebo kovová plošina normalizovaných rozměrů /800 x 1200, 1000 x 1200/
 • dělení palet podle tvaru:
  • _______ /ploché/: plošina s podsadou
  • _______: plošina s podsadou, která má tři strany ohraničeny
  • _______: plošina s podsadou, která je ohraničena ze čtyř stran a opatřena víkem
 1. Kontejnery:
 • kontejnery jsou zvlášť zařízené přepravní prostředky jako schrány a nádoby, do kterých se nakládá zboží v kusech, sypané nebo kapalné
 • přepravcům zajišťuje značné úspory balení, protože kontejner představuje ten nejlepší přepravní obal
 • při použití kontejnerů vznikají úspory při provádění nakládky a vykládky zboží, protože se manipuluje s kontejnerem jako s ložnou jednotkou, to umožňuje zavedení mechanizace nakládky a vykládky, zabezpečení před _____________, dosažení bezpečnosti práce a maximální využití dopravního prostředku.
 • základní dělení kontejnerů:
 • univerzální: lze je použít k přepravě nejrůznějších druhů zboží
 • speciální: určeny pro určité druhy zboží.

-     podle objemu ložného prostoru dělíme kontejnery na:

 • _______: ložný prostor do 3 m3
 • _______: ložný prostor od 3 m3 do 15 m3
 • transkontejnery: ložný prostor nad 15 m3
 1. Dopravní vozíky:
 • bezmotorové a motorové
 • vidlicové pro manipulaci s paletami, jiné pro přepravu, manipulaci a ukládání
 • nejrozšířenější druh technického zařízení pro manipulaci a skladování.
 1. __________: vozíky pro rozvoz, pevné nebo odnímatelné bočnice, jsou určeny pro rozvoz kusového zboží, mají zajistit hromadnou manipulaci s většími kvanty materiálu bez potřeby mechanizačních prostředků např. v menších prodejnách, také umožňuj předání materiálů při nakládce a vykládce – předává se pouze počet vozíků
 2. Pojízdné stojany: zejména na konfekci, používají se ve skladech i v prodejnách
 3. Regálové zakladače:
 • progresivní skladovací zařízení, které zajišťuje obsluhu výškových regálů v úzkých manipulačních uličkách
 • navazuje na stohovací jeřáby, jeho pojezdová dráha je ale vymezena regálovou uličkou, což umožňuje zvýšení provozní výšky skladování asi na 12 m
 • na využívání regálových zakladačů je založena většina _____________ skladů
 1. Regály:
 • skladovací zařízení pro vícevrstvé skladování materiálu, umožňující jeho odebrání z kterékoli vrstvy
 • podle účelu a použití jsou zhotoveny z různých materiálů a mají odlišné konstrukce
 1. Dopravníky /transportéry/: transportní zařízení pro plynulou nebo přerušovanou přepravu materiálu, který je přepravován unášecím prostředkem
 2. Ložné tratě: transportní zařízení pro plynulou nebo přerušovanou přepravu převážně kusových materiálů

 

Ostatní zařízení skladu:

 1. Výtahy
 • rozhodující význam ve vícepodlažních skladech
 • důležitá je jejich nosnost /alespoň 2 t/ a rozměry
 1. Váhy
 • maximální váživost musí odpovídat běžnému rozsahu přijímaných nákladů
 • významným požadavkem je, aby plocha váhy byla na stejné úrovni s okolní podlahou, aby bylo možné zboží na váhy dopravovat vozíky
 1. Chladící zařízení
 • chlazené sklady, chladírenské boxy a chladírenské pulty /+ 1 - + 10 °C/
 • mrazící boxy a mrazící konzervátory /- 15 …°C/
 1. Rampy
 • plošiny na úrovni plochy skladu zvýšené proti úrovni okolního terénu tak, aby ložná plocha dopravního prostředku byla na úrovni podlahy skladu
 • slouží k vykládce a nakládce zboží.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky:

 1. Jaké funkce plní velkoobchod?
 2. Jaké základní úkoly plní velkoobchodní sklady?
 3. Jak dělíme velkoobchodní sklady z hlediska výstavby?
 4. Jaký je rozdíl mezi výškovými a halovými sklady?
 5. Jak vypadají polootevřené sklady?
 6. Jak jsou organizovány etážové sklady?
 7. Jak dělíme velkoobchodní sklady z hlediska funkce v zásobovacím systému?
 8. Charakterizuj odbytové sklady.
 9. Charakterizuj nákupní sklady?
 10. Který druh velkoobchodních skladů z hlediska funkce v zásobovacím systému převládá?
 11. Kde jsou obvykle umísťovány tranzitní sklady?
 12. Kdo, proč a kde si zřizuje konsignační sklady?
 13. Jak dělíme velkoobchodní sklady z hlediska sortimentu?
 14. Jak dělíme sklady podle stupně mechanizace?
 15. Jaký je rozdíl mezi plně automatizovanými a automatizovanými sklady?
 16. Popiš způsob organizace práce při tzv. zprostředkovatelské formě VO činnosti.
 17. Popiš způsob organizace práce při regálové formě VO činnosti.
 18. Popiš způsob organizace práce při zásilkové formě VO činnosti.
 19. Popiš způsob organizace práce při prodejní formě VO činnosti.
 20. Co je pracovní operace?
 21. Jaké jsou požadavky při zpracovávání technologie a organizace pracovních operací ve VO?
 22. Popiš postup nákupu zboží.
 23. Jaké konkrétní pracovní činnosti zahrnuje dodávka zboží?
 24. Jaké způsoby skladování se uplatňují ve vnitřním obchodě především?
 25. Do jakých konkrétních pracovních činností lze rozčlenit prodej a expedici zboží?
 26. Pro jaké zpracování jsou především určeny ukládací bedny a přepravky?
 27. Co je paleta?
 28. Jaké výhody má použití palet?
 29. Jak dělíme palety podle tvaru?
 30. Co je kontejner?
 31. Jaké jsou výhody použití kontejnerů?
 32. Jak dělíme kontejnery podle objemu ložného prostoru?
 33. Co jsou roltejnery?
 34.  V jakých VO skladech se používají regálové zakladače a proč?

 

DODAVATELÉ

 

Zásobování prodejen má být plynulé v potřebném množství, struktuře, sortimentní skladbě a kvalitě.

Vztahy mezi odběrateli a dodavateli jsou založeny na předpokladech vzájemné výhodné spolupráce, při dodržení oboustranných povinností.

Zboží se dostává ke spotřebiteli prostřednictvím zprostředkovatelských organizací.

Všechny zprostředkovatelské organizace /výrobce, VO, MO/ spolupracují na dodání zboží spotřebiteli a vytvářejí tzv. distribuční cestu /kanál/.

/Existují i jiné kombinace – výrobce může zvolit přímý prodej spotřebiteli místo prodeje prostřednictvím MO a VO, některé výrobní firmy si proto zakládají vlastní prodejní oddělení, ale tento prodej lze použít jen u některých druhů zboží./

 

Význam dodavatelů:

 • zajišťuje potřebné zásoby zboží MO co do množství, sortimentu, jakosti a času
 • je zprostředkovatelem mezi výrobci /dovozci/ a MO
 • zprostředkovává MO seznámení s novými výrobky
 • popřípadě dodává zboží do MO

 

Dodavatelsko – odběratelské vztahy:

Pro dobrou spolupráci mezi odběrateli a dodavateli musí být respektovány určité zásady:

 1. pro dodavatele
 • informovat odběratele o nových druzích zboží
 • zboží předávat na místě určeném kupní smlouvou ve stanoveném čase
 • převzít zpět vratné obaly
 1. pro odběratele
 • sledovat pohyb zboží na prodejně
 • mít dokonalý přehled o nákupních činnostech
 • sledovat zavádění nových výrobků
 • provádět průzkum spotřebitelské poptávky
 • dodržovat termíny objednávek

 

Dodavatele rozdělujeme:

 1. podle místa výroby
 • tuzemské
 • zahraniční
 1. podle druhu zboží
 • průmyslové
 • zemědělské
 1. podle objemu výroby
 • velkovýrobce
 • malovýrobce.

 

Cesty zboží ke spotřebiteli

Jsou rozmanité a jsou určeny počtem článků, kterými zboží prochází a úkoly, které tyto články v procesu oběhu plní.

Z hlediska pohybu zboží od výrobce do prodejen rozeznáváme cesty:

 • jednočlánkové, tj. výroba – prodejna, prodejna zde vystupuje jako článek v oběhu zboží, používá se pro zboží s krátkou dobou použitelnosti, např. chléb, pečivo, lahůdky, cukrářské výrobky
 • dvoučlánkové, tj. výroba – VO – prodejna, VO a prodejna představují dva mezičlánky, používá se nejvíce pro potravinářské i nepotravinářské
 • vícečlánkové, tj. výroba – odbytové základny výroby /dozrávárny, pražírny, balírny/– VO – prodejna, používají se pro zboží, které potřebuje nějakou úpravu

 

Nákup zemědělských výrobků

Prvořadou podmínkou je dodržování hygienických předpisů, v některých případech je nutno žádat příslušná osvědčení. Nákup může být od:

 • drobných pěstitelů /chovatelů/
 • zemědělských výrobců /firem/

Dodávky mohou být:

 • přímé, např. prodej ovoce a zeleniny přímo zákazníkům na tržnicích, popř. přímé zásobování prodejen
 • nepřímé, zásobování konzervárenských a jiných zpracovatelských firem.

 

Nákup z dovozu

Zboží určené pro další prodej mohou dovážet specializované podniky zahraničního obchodu, jednotliví podnikatelé, ale i obchodní a výrobní firmy. U některých výrobců musí být dovozní licence, která se uděluje licenční zprávou Ministerstva průmyslu a obchodu, např. zbraně, střelivo, jedy.

Dovážené výrobky musí odpovídat normám hygienickým, veterinárním, bezpečnostním a i jiným předpisům platným v ČR.

Vztahy se zahraničními dodavateli jsou určeny vzájemnou dohodou, kterou je potřeba pečlivě připravit a přesně formulovat:

 • způsob přepravy
 • pojištění
 • způsob předání zboží
 • podmínky placení zboží
 • předložení certifikátů
 • předložení osvědčení u potravinářského a speciálního zboží
 • placení zboží /bez omezení volně směnitelné měny/.

Při převozu zboží přes hranice musí dovozce zaplatit příslušné clo, DPH a případně spotřební daň, při dovozu může být využito služeb dopravců, špediterských firem, pojišťoven atd. 

Vítejte na stránce sovapo.wbs.cz v sekci 1. P OCL Velkoobchod

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, mazat a jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist