Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

sovapo

2. P OCL ČOI

Vítejte na stránce sovapo.wbs.cz v sekci 2. P OCL ČOI

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

 

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu obchodu a průmyslu a byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci,  jako nástupnická organizace Státní obchodní inspekce.
Česká obchodní inspekce
kontroluje a dozoruje
právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice) pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad.

 

Česká obchodní inspekce kontroluje:

 • dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,
 • zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu,
 • dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb,
 • dodržování státních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností ,
 • zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům a zda v souvislosti s označením stanoveného výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními předpisy,
 • zda nedochází ke klamání spotřebitele,
 • zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné,
 • zda osoby poskytující spotřebitelský úvěr dodržují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

 

Za porušení zákona může být uložena kontrolované osobě pokuta do výše 50 000 000,-Kč, za méně závažné porušení zákona může inspektor uložit kontrolované osobě pokutu do 5000,- Kč a to příkazem na místě, nebo v případě fyzické osoby prodávající výrobky z vlastní drobné chovatelské či pěstitelské činnosti anebo lesní plodiny, blokovou pokutu rovněž do výše 5000,- Kč.

Kromě finančních sankcí jsou uplatňovány zákazy prodeje výrobků, resp. zákazy uvádění výrobků na trh, a to v případě, že tyto neodpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů. 

 

Česká obchodní inspekce nekontroluje potraviny, pokrmy a tabákové výrobky, s výjimkou kontroly poctivosti prodeje.

Dozor nad kvalitou potravinářských výrobků vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů vykonává  Státní veterinární správa České republiky

Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví, včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek apod. vykonávají orgány ochrany veřejného zdraví.

 

 

Organizační struktura České obchodní inspekce

 

Česká obchodní inspekce se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty
(7 inspektorátů a 7 poboček) se sídly v krajských městech.

V  čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel, resp. ředitelka, jmenovaný(á) ministrem průmyslu a obchodu.

V čele inspektorátu je ředitel, resp. ředitelka, jmenovaný(á) ústředním ředitelem, resp. ředitelkou..

Ústřední inspektorát je řídícím, metodickým a odvolacím orgánem.

 

Česká obchodní inspekce poskytuje pro občany informační a poradenskou činnost, a to na každém z jejich pracovišť ve všech pracovních dnech.

 

Otázky:

 1. Koho kontroluje ČOI
 2. Kontroluje ČOI zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla
 3. Kontroluje ČOI zda jsou výrobky uváděné na trh bezpečné
 4. Může ČOI vydat zákaz prodeje výrobků
 5. Kontroluje ČOI potraviny
 6. Která instituce vykonává dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, mazat a jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist